سال جهش تولید
امروز چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹ ۰۱:۳۶
 

اخبار

گزارش تصویری:

گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان صنعت نفت منطقه فارس در ایام شیوع کرونا

به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی(ع)، گرامی داشت روز کارگر و به منظور تقدیر از کادر بهداشت و درمان در بهداشت و درمان صنعت نفت منطقه فارس، با اهداء شاخه های گل از این تلاشگران و نیروهای خدوم، سپاسگزاری به عمل آمد؛ این مهم به همت پایگاه مقاومت بسیج این مرکز و با نیت زیبا و دغدغه مند یک خیر تهیه و تقدیم شد.

 

( پلی کلینیک مرکزی)

گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 71

گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 70
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 69
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 68
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 67
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 66

گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 56
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 45

گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 1
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 34

گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 23

گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 12

گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 8
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 7
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 6
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 5
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 4
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 3

گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 72
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 2

گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 10

گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 80
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 79
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 78
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 77
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 76
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 75
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 74
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 73
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 64
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 63
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 62
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 61
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 60
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 59
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 58
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 57
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 55
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 54
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 53
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 52
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 51
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 50
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 49
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 48
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 47
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 46
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 44
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 43
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 42
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 41
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 40
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 39
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 38
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 37
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 36
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 35
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 33
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 32
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 31
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 30
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 29
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 28
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 27
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 26
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 25
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 24
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 22
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 21
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 20
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 19
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 18
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 17
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 16
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 15
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 14
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 13
گرامی داشت روز کارگر و تقدیر از زحمات پرسنل بهداشت و درمان در ایام شیوع کرونا 11

 

(درمانگاه امام علی (ع) )

گزارش تصوصری گرامیداشت روز کارگر درمانگاه امام علی 45
گزارش تصوصری گرامیداشت روز کارگر درمانگاه امام علی 43
گزارش تصوصری گرامیداشت روز کارگر درمانگاه امام علی 44
گزارش تصوصری گرامیداشت روز کارگر درمانگاه امام علی 42
گزارش تصوصری گرامیداشت روز کارگر درمانگاه امام علی 41

گزارش تصوصری گرامیداشت روز کارگر درمانگاه امام علی 22گزارش تصوصری گرامیداشت روز کارگر درمانگاه امام علی 1
گزارش تصوصری گرامیداشت روز کارگر درمانگاه امام علی 18
گزارش تصوصری گرامیداشت روز کارگر درمانگاه امام علی 17
گزارش تصوصری گرامیداشت روز کارگر درمانگاه امام علی 16
گزارش تصوصری گرامیداشت روز کارگر درمانگاه امام علی 15
گزارش تصوصری گرامیداشت روز کارگر درمانگاه امام علی 13
گزارش تصوصری گرامیداشت روز کارگر درمانگاه امام علی 12
گزارش تصوصری گرامیداشت روز کارگر درمانگاه امام علی 11
گزارش تصوصری گرامیداشت روز کارگر درمانگاه امام علی 10
گزارش تصوصری گرامیداشت روز کارگر درمانگاه امام علی 9
گزارش تصوصری گرامیداشت روز کارگر درمانگاه امام علی 8
گزارش تصوصری گرامیداشت روز کارگر درمانگاه امام علی 7
گزارش تصوصری گرامیداشت روز کارگر درمانگاه امام علی 6
گزارش تصوصری گرامیداشت روز کارگر درمانگاه امام علی 5
گزارش تصوصری گرامیداشت روز کارگر درمانگاه امام علی 4
گزارش تصوصری گرامیداشت روز کارگر درمانگاه امام علی 3
گزارش تصوصری گرامیداشت روز کارگر درمانگاه امام علی 2
گزارش تصوصری گرامیداشت روز کارگر درمانگاه امام علی 40
گزارش تصوصری گرامیداشت روز کارگر درمانگاه امام علی 39
گزارش تصوصری گرامیداشت روز کارگر درمانگاه امام علی 38
گزارش تصوصری گرامیداشت روز کارگر درمانگاه امام علی 37
گزارش تصوصری گرامیداشت روز کارگر درمانگاه امام علی 36
گزارش تصوصری گرامیداشت روز کارگر درمانگاه امام علی 35
گزارش تصوصری گرامیداشت روز کارگر درمانگاه امام علی 34
گزارش تصوصری گرامیداشت روز کارگر درمانگاه امام علی 33
گزارش تصوصری گرامیداشت روز کارگر درمانگاه امام علی 32
گزارش تصوصری گرامیداشت روز کارگر درمانگاه امام علی 31
گزارش تصوصری گرامیداشت روز کارگر درمانگاه امام علی 30
گزارش تصوصری گرامیداشت روز کارگر درمانگاه امام علی 29
گزارش تصوصری گرامیداشت روز کارگر درمانگاه امام علی 28
گزارش تصوصری گرامیداشت روز کارگر درمانگاه امام علی 27
گزارش تصوصری گرامیداشت روز کارگر درمانگاه امام علی 26
گزارش تصوصری گرامیداشت روز کارگر درمانگاه امام علی 24
گزارش تصوصری گرامیداشت روز کارگر درمانگاه امام علی 23
گزارش تصوصری گرامیداشت روز کارگر درمانگاه امام علی 21
گزارش تصوصری گرامیداشت روز کارگر درمانگاه امام علی 20
گزارش تصوصری گرامیداشت روز کارگر درمانگاه امام علی 19

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۳:۵۹
روابط عمومی |
تعداد بازدید : ۳۸۹

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید