سال جهش تولید
امروز چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۰۱
 

معرفی مدیران و روسای بهداشت و درمان فارس و هرمزگان

مدیران بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 1 مدیران بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 12 سرپرست خدمات پشتیبانی بهداشت ودرمان صنعت نفت فارس و هرمزگان  1  مدیران بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 17 انتصاب/ دکتر عسگری 1مدیران/ دکتر درستکار 1 انتصاب/ تقی پور 1 مدیران بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 20مدیران 1 مدیران 1 مدیران بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 3 مدیران بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 4 مدیران بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان2 2 مدیران بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 6 مدیران بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 7انتصاب/ شریفی 1 انتصابات/ عرج پور2 1 انتصابات/مومنی22 1 مدیران 4 مدیران بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 11 مدیران بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 13معرفی/ مدیران/ دکتر لیلا امیدی 1معرفی/مدیران/کرباسچی 1