سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
امروز سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۹:۲۶
 

معرفی مدیران و روسای بهداشت و درمان فارس و هرمزگان

مدیران بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 1 مدیران بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 12 معرفی/ مدیران/ رنجبر/صادقیان/ بنر 15 خرداد 5 مدیران بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 17 انتصاب/ دکتر عسگری 1مدیران/ دکتر درستکار 1 مدیران/ امور قراردادها، امور مالی 2  مدیران بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 20مدیران 1 معرفی/ مدیران/ رنجبر/صادقیان/ بنر 15 خرداد 4 مدیران بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 3 مدیران بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 4 مدیران/لک زاده 1 مدیران بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 6 مدیران بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 7 مدیران/ امور قراردادها، امور مالی 1  مدیران 4 مدیران/  رییس دندانپزشکی/ دکتر رحیمی 1 معرفی/ مدیران/ دکتر جاوید 1 معرفی/ مدیران/ دکتر امیدی 1 معرفی/مدیران/کرباسچی 1