سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
امروز جمعه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ ۲۱:۰۵
 

معرفی مدیران و روسای بهداشت و درمان فارس و هرمزگان

مدیران بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 1 مدیران بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 12 مدیران /آ. رنجبر 1 مدیران بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 17 انتصاب/ دکتر عسگری 1مدیران/ دکتر درستکار 1 مدیران/ امور قراردادها، امور مالی 2  مدیران/شریف آبادی 1 مدیران 1 معرفی/ مدیران/ رنجبر/صادقیان/ بنر 15 خرداد 4 مدیران بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان 3 مدیران/مهرجو 1 مدیران/ رییس روابط عمومی 1   مدیران/دکتر سلامی 1   مدیران/ امور قراردادها، امور مالی 1مدیران/سایت/دکتر امیدی/رییس درمانگاه شماره 2 1  مدیران/  رییس دندانپزشکی/ دکتر رحیمی 1 معرفی/ مدیران/ دکتر جاوید 1 مدیران/دکتر وزیریان 1  معرفی/مدیران/کرباسچی 1